ตรวจสอบสิทธิ์ฯ
เข้าสู่ระบบ
ถาม-ตอบ
คำแนะนำสำหรับประชาชน
ในการนับระยะเวลา 90 วัน
คำแนะนำในการยื่นขอใช้
สิทธิ์รถยนต์คันแรก
หนังสือยินยอมสละสิทธิ์ฯ
แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 2
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคลลอื่น กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเม ิณฯ คลิกที่นี่
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะภาคความสามารถและกำหนด วัน เวลา ในการประเมิณฯ
        ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน1 2 3 4
ประกาศ แจ้งเปลี่ยนสถานที่เข้ารับการประเมิณสมรรถนะภาคความรู้ จากเดิมห้องอุตรกิจพิจารณ์ เป็นห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์
 
 
 
 
 กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน CSR
 
 
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนCSR
ณ โรงเรียนบ้านหนองสะพาน จังหวัดระยอง
โดยมีการจัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษาและ
อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา
ให้นักเรียน คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
 
     
  CSR ชายหาดพลา  
 
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์โดยร่วมกับ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพลาเก็บ
ขยะบริเวณชายหาดพลาและมอบอุปกรณ์กีฬาให้
กับนักเรียนโรงเรียนวัดพลา
 
   
 
โครงการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติงานโรงอุตสาหกรรมน้ำมันฯ
 
ในวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2555
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
ได้เชิญวิทยากรจากกองช่าง กรมสรรพสามิต
มาร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โรงอุตสาหกรรมน้ำมันฯ ณ บมจ. พีทีที โกลบอล จำกัด (มหาชน)